Người chơi Star Wars Jedi: Survivor đang yêu cầu các nhà phát triển thay đổi thanh kiếm ánh sáng lớn trong bản cập nhật trong tương lai

Kiếm ánh sáng là một phần quan trọng trong hành trình của Star Wars Jedi: Survivor và Cal Kestis. Tuy nhiên, trong khi Reverawn Entertainment…

Xem thêm Người chơi Star Wars Jedi: Survivor đang yêu cầu các nhà phát triển thay đổi thanh kiếm ánh sáng lớn trong bản cập nhật trong tương lai