Các nhà phát triển MW3 xác nhận vũ khí đáng ghét cuối cùng sẽ được cung cấp trong Phần 4 và người chơi rất vui

Các nhà phát triển Call of Duty Modern Warfare 3 đã xác nhận rằng Súng phóng lựu RGL-80 bị ghét nhiều sẽ nhận được một…

Xem thêm Các nhà phát triển MW3 xác nhận vũ khí đáng ghét cuối cùng sẽ được cung cấp trong Phần 4 và người chơi rất vui