Các nhà phát triển Apex Legends đang hứa hẹn những thay đổi trong Phần 18 để giải quyết vấn đề “xếp hạng”.

Các nhà phát triển làm việc trên Apex Legends đã hứa rằng mùa tiếp theo sẽ giải quyết vấn đề “xếp hạng” trong tro choi.…

Xem thêm Các nhà phát triển Apex Legends đang hứa hẹn những thay đổi trong Phần 18 để giải quyết vấn đề “xếp hạng”.